Наставен кадар

Општинско основно училиште „Ванчо Прке “Делчево

                                                                         ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

 

  I  одделение                                      II  одделение                                                     III одделение

1.  Верица Ѓеоргиевска                         1. Елизабета Џабирска                          1.Гоце Стоиловски

2. Соња Стојковска                               2.Бети Јовановска                                   2.Емилија Тричковска

3. Виолета Петровска                          3. Даниелка Ѓ. Ангеловска                   3. Младен Стоименовски

4. Цветанка Поповска                         4.Коло Манов                                           4.Билјана Велковска Стојменовска

5. Емилија Христова

 

IV одделение                                                          V одделение

1. Даниела Сумрачка                                              1. Билјана Ичова

2. Цветанка Петровска Тодоровска                  2.Ангел Маневски

3. Јадранка Ц. Дамјановска                                3.Борче Марков

4. Маре Захариева                                                 4.Гордана Коцева

 

 

 

 

 

 

Стручен актив по македонски јазик

 • Маријана Стоименовска;
 • Билјана Стоиловска;
 • Василка Ивановска;
 • Габриела Димитровска;

Библиотекар: Миле Стоименовски;

           СУА: Литературна секција

            Драмско-рецитаторска секција

             Млади библиотекари

 

Стручен актив по математика:

Сашко Ивановски;

Николина Стојчевска;

Соња Цветковски;

Кирчо Гоцевски;

СУА: Млади математичари

 

Стручен актив по англиски јазик:

 • Магдалена Златковска;
 • Сања Глигорова;
 • Ванчо Атанасовски;
 • Елена Христова;
 • Ѓорѓи Ангеловски;

СУА: англиски јазик

 

Стручен актив по историја:

Драги Стоилов

Ирена Телетанска

СУА: Млади историчари

 

Стручен актив по географија:

 • Коста Цинцовски;
 • Билјана Николовска;

СУА: Млади географичари

 

 

 

Стручен актив по биологија, хемија и природни науки:

 • Катерина Ѓоргиевска Велинова;
 • Мариела Ефтимова;
 • Илија Николов;

СУА: Еколошка секција

 

 

Стручен актив по германски и француски јазик:

 • Маја Милчевска – француски јазик;
 • Анита Постоловски – германски јазик;

СУА: француски јазик

СУА: германски јазик

 

 

Стручен актив по физичко и здравствено образование:

Ѓорги Велинов;

Антонио Златковски;

Катерина Мицевска;

Николчо Узунски;

Бојан Петровски;

СУА:Училишна ракометна екипа

Училишна фудбалска екипа

Училишна атлетичарска екипа

Училишен тим во мал фудбал

 

Стручен актив по техничко образование

Лилјана Ивановска;

Васко Станковски;

СУА: Млади иноватори

 

 

Наставник по ликовно образование:

Антонела Манева;

СУА: Ликовна секција

 

 

Наставник по музичко образование:

Горан Огнановски;

Горанчо Ќурчиски;

СУА: Училишен хор

 

Наставник по граѓанско образование:

Ирена Телетанска;

СУА: Млади парламентарци

 

 

 

 

Наставкик  по информатика:

 • Наташа Цековска
 • СУА: млади информатичари

 

 

 

Наставник по вештини на живеење:

Васко Станковски;

Лилјана Ивановска;

 

 

 

Наставник по иновации:

 • Габриела Димитровска;

СУА: Млади истражувачи

 

 

 

Наставник по етика:

Душко Николовски;

 

 

 

Наставник по етика на религиите:

 • Никола Мајсторски;

 

 

 

Наставник по физика:

Николина Стојчевска;

Кирчо Гоцевски;

СУА: млади физичари

 

 

 

Психолог: Габриела Цинцовска

Педагог: Билјана Дончевска

Помошник директор: Маријана  Стоименовска

Директор: Горан Велков